Båtmekanikerintyg

Ger dig kunskap att ta hand om din motor och själv lösa många tekniska problem ombord. Utbildningen omfattar utom- och inombordsmotorer, bensin- och diseldrift, motorns elsystem samt övrig utrustning.

KURSMÅL

Fastställt av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, den 20 augusti 1989, i den lydelse den har fr.o.m. den 7 december 1989. Målet med utbildningen och intyget är att öka kunskaperna i tekniska funktioner i båtar och härmed minska omfattningen av onödiga sjöräddningsinsatser. Båtmekanikerintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska och praktiska kunskaper i nedanstående områden. Dessa kunskaper ger innehavaren möjlighet att förstå funktion, underhålla, felsöka samt kunna åtgärda vanliga fel. Intyget administreras av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. För att få intyget skall den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförättare, som är auktoriserad härtill av NFB.

Anmälan till prövning görs hos förhörsförrättaren, som bestämmer tid och plats för prövningen. Avgift för prövningen är 500 kronor. Formuläret för intyget skall förhörsförrättaren köpa hos NFB.

Fordringar för Båtmekanikerintyg
För erhållande av Båtmekanikerintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.
Förutsättningar för prövning: Prövningen skall bestå av ett skriftligt förhör, kompletterat med praktiska prov. Vid prövningens slut skall den prövade meddelas sitt resultat.

Kunskapsfordringar
I det följande avses med:
Kännedom utan krav på detaljkunskap på ett i huvudsak riktigt sätt kunna redogöra för aktuellt avsnitt.
Kunskap med krav på detaljkunskap på ett riktigt sätt kunna redogöra för aktuellt avsnitt.
Färdighet under realistiska tidsförhållanden kunna lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

Prövningen skall fastställa att kunskaper finns inom nedan angivna områden i sådan omfattning att onödiga insatser från sjöräddningen undviks. Prövningen skall omfatta såväl motorn, som båtens elsystem och annan utrustning. Bensin-, diesel- samt inom- och utombordsmotorer skall behandlas.
Kännedom skall finnas i tillämpliga delar av nedanstående områden vad gäller funktion, förebyggande underhåll och felsökning. Vid färdighet bör instruktionsbok eller liknande användas.

Prövningen skall omfatta följande:
Handböcker
Kännedom
olika typer av böcker, innehåll, användning.
Kännedom – felsökning, underhåll, åtgärder enligt handbok.

Motor
Kännedom – arbetssätt, takter.
Färdighet – packningsreparationer (byta, täta)
Färdighet – byta remmar
Färdighet – nödstoppa motor.

Motorns system
Kännedom – för samtliga system, nedan, avseende ingående delar, funktion, underhåll och felsökning (för bränslesystem gäller Kunskap).
Kylsystem Kännedom – åtgärder vid fel
Kännedom – vakumventil, funktion
Färdighet – byta impeller och termostat
Kännedom – rensa kylvattenintag, filter, oljekyl.

Smörjsystem
Kännedom – kontroller, villkor, när
Kännedom – oljors viskositet, innebörd, API
Kännedom – filter, typer, rengöring
Färdighet – byta olja och filter.

Tändsystem
Kännedom – felsökning, åtgärd vid enkla elfel.
Kännedom – tändsystem (delar, funktion).
Kunskap/Färdighet – byta tändstift, brytarspetsar.
Kännedom – kontaktproblem i tändsystemet.

Bränslesystem
Kunskap – systemuppbyggnad (ingående delar, funktion).
Kännedom – filter, spridare, pump (funktion).
Kännedom – åtgärder vid bränslestopp.
Färdighet – byta filter.
Färdighet – rensa bränslesystemet.
Kunskap – jordning av tank, påfyllning och ledningar.
Kännedom – tätning, rengöring av tankar och ledningar.
Kännedom – avluftning (på utsidan).
Kännedom – montering och uppbyggnad.
Kunskap – underhåll av bränsleledningar.

Bränsle
Kännedom – oktantal, skillnad och olika påverkan på motorn.
Kännedom – bränsletyper, skillnad mellan olika
Kännedom – kontroll vid påfyllning (rätt bränsle, renhet).

Reglage/styrning
Kännedom – typer av nödstyrning
Kännedom – förbereda och koppla nödstyrning
Kännedom – åtgärder vid enklare fel.
Kraftöverföring
Kunskap – ingående delar
Kännedom – hydraulsystem (ingående delar, arbetsssätt)
Kännedom – underhåll
Kännedom – åtgärd vid enkla fel på backslag
Kännedom – stödlager funktion och underhåll
Kännedom – knutar, genomföringar
Kännedom – packboxar, tätningar
Färdighet – byta tätningar (ringar mm).

Propeller
Kännedom – diameter och stigning – betydelse, påverkan
Kännedom – byte av propeller, monteringsdetaljer, brytpinne
Kännedom – skillnader mellan olika typer; fast, folding, vrid.

Elsystem ombord
Kännedom – elsystemets uppbyggnad
Kännedom – räkna förbrukning i elsystemet (enheter, minimum kabelaareor, behov av säkringar, säkringsstorlekar, mm)
Kunskap – felsökning, åtgärd vid enkla elfel
Kännedom/ Kunskap – strömkoppling (land-båt, jordfel)
Kännedom – kontaktproblem i elsystem
Kännedom – elsystemets påverkan på skrovkorrosion bortkoppling av batteri från motor
Kännedom – startmotor/dynaastart, funktion, förbikoppling
Kännedom – batterier, skötsel.

Skrov
Kännedom – motorupphängning, betydelse, kontroll
Kännedom – motorrumsventilation
Kännedom – infästning av viktiga detaljer (pollare)
Kännedom – genomföringar (krav att ställa på utförande)
Kännedom – trimplan; funktion, åtgärder för förändring av gångläget, konsekvenser vid fel.
Kännedom – länspumpar, ventiler, självläns; åtgärd vid fel.

Vatten/Avlopp
Kännedom – ingående delar
Kännedom – tankar, ledningar (material).

Värmare
Kännedom – typer, funktion, bränslen
Kännedom – felsökning, åtgärd
Kännedom – skaderisker (skorsten/avgas – brännskador)
Kännedom – ventilation till boendeutrymmen
Kunskap/Färdighet – nödstoppa värmaren.

Kök
Kännedom – typer, funktion, bränslen (spis/ugn/kyl/mm)Kännedom – felsökning, åtgärd
Kännedom – skaderisker
Kännedom – gasolinstallation, krav
Kännedom – läcksökning, -tätning
Kännedom – gasfyllning utomlands (gaser, kopplingar).

Reservdelar
Kännedom – lämpliga reservdelar att medtaga ombord (Ex: impeller, tändstift, brytpinne, slangstumpar, rem, slangstumpar, filter)
Kännedom – verktyg.

Säkerhet
Kännedom – placering och handhavande av brandsläckare
Kännedom – utrustning, brandsläckartyper, pumpar mm
Kännedom – vätskor och gaser (antändningstemperatur, hantering)
Kännedom – läcktätning (skrov-)
Kännedom – avgassystem, funktion, risker
Kännedom – bränslepåfyllning, ventilation
Kännedom – reservbränsle
Kännedom – motorrumsfläk

Nödåtgärder
Kännedom – nödavriggning (klippa av rigg)
Kännedom – användning av drivankare eller liknande
Kännedom – hur bogsera; koppling, hur dra, manövrar – ha fantasi för att tillfälligt lösa problem

Miljö
Kännedom – oljor; uppsamling, utsläpp, blandning med vatten
Kännedom – vätskor och gaser (hälsovådliga)
Kännedom – batterier; insamling
Kännedom – båtens störning på omgivningen (värmare/motor med buller och avgaser)

Ladda ner en PDF med kunskapsfordringar här