Kustskepparintyg

Image for INTYG

Kustskepparintyg (KustI) är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt i såväl skyddade som oskyddade farvatten, i dagsljus såväl som i mörker, i god sikt såväl som i nedsatt sikt samt hur man visar gott sjömanskap.

KustI medför behörighet att framföra fritidsbåt som är 12 meter eller längre i kombination med 4 meter eller bredare enligt kungörelse 1970:344.

KustI ger generellt sett inte behörighet att framföra båtar/fartyg i kommersiellt syfte.

KustI är en fortsättning och påbyggnad av förarintyget (FörI).

För att erhålla KustI ska den sökandes kunskaper prövas av en av NFB auktoriserad förhörsförrättare. Lista över auktoriserade förhörsförrättare finns på NFB:s hemsida under rubriken förhörsförrättare.

Avgift för förhöret är 450 kronor.

Kunskapsfordringar avseende KustI gäller från januari 2003 men revideras för närvarande. Nya omarbetade kunskapsfordringar för KustI planeras ges ut och gälla från och med 2017-06-01.

Fastställda kunskapsfordringar för KustI återfinns nedan, där framgår detaljerade uppgifter avseende förutsättningar för förhöret och kunskapsfordringar för att uppnå ett godkänt resultat vid förhör av NFBs förhörsförrättare.

KURSMÅL

Förutsättningar för Kustskepparintyg
För erhållande av Kustskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.

Sökande ska före prövningen ha:
- Under kalenderåret fyllt minst femton år.
- Innehaft Förarintyg.
- Praktisk erfarenhet av förande av fritidsbåt

Sådan praktisk erfarenhet kan dokumenteras genom att uppvisa:
- Intyg över genomgången övning för Förarintyg för fritidsbåt enligt NFB(worry) rekommendation eller
- Intyg över övning, omfattande moment ingående i Svenska Båtunionens Rorsmansmärke, eller
- Intyg över genomgången utbildning av Svenska Kryssarklubbens Yachtskepparutbildning steg II, praktiska delen, eller
- Annat intyg om likvärdig praktisk erfarenhet, som utställts av person, som godtas av förhörsförrättaren.

Prövningen ska bestå av ett skriftligt prov och vid behov ett muntligt förhör, vilka genomförs vid ett och samma tillfälle. Det skriftliga provet ska genomföras på högst två timmar. Det muntliga förhöret ska ske i form av individuellt förhör med utgångspunkt från resultatet av det skriftliga provet. Vid prövningens slut ska förhörsförrättaren meddela, om prövningen godkänts eller ej.

Kunskapsfordringar
I det följande avses med:

Kännedom Att en sökande utan krav på detaljkunskap, på ett i huvudsak riktigt sätt, kan redogöra för aktuellt avsnitt.
Kunskap med krav på detaljkunskap, på ett riktigt sätt, kan redogöra för aktuellt avsnitt.
Färdighet under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

De internationella sjövägsreglerna
Kapitel A – Allmänt

Kunskap om samtliga regler.

Kapitel B – Styrnings- och seglingsregler.
Kunskap om samtliga regler.

Kapitel C – Fartygsljus och signalfigurer.
Kunskap om reglerna 23, 25 och 30, samt
Kännedom om kapitlets övriga regler.

Kapitel D – ljud- och ljussignaler.
Kunskap om samtliga regler.
Bilagorna 1 tom 3 – Lanternors placering och tekniska detaljer, fiskefartygssignaler och tekniska detaljer för ljudsignalanordningar.
Kännedom om samtliga regler

Bilaga 4 – Nödsignaler
Kunskap om samtliga regler 1§ a-k och 2§
Kännedom om övriga nödsignaler

SJÖTRAFIK FÖRORDNINGEN (SFS 1986:300)
Kännedom om kapitel 1, 2 samt
Kunskap om kapitel 3 5§.

SJÖTRAFIKKUNGÖRELSEN (SJÖFS 94:21)
Kännedom om Kapitel 1 § 1 o 3
Kapitel 2 § 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, o 18

SJÖLAGEN (SFS 1891 : 35 s1)
Kännedom om Kapitel §
1 1 Nationalitet
1 8 Igenkänningssignal, registrering
1 9 fartygs sjövärdighet- bemanning- utrustning-mm
6 1 befälhavarens ansvar för fartygets sjövärdighet
6 2 befälhavarens ansvar för gott sjömanskap
6 6 befälhavarens ansvar och skyldigheter vid sjönöd
7 1 redaransvaret
8 4 befälhavarens ansvar och skyldighet vid sammanstötning
20 2 påföljd för brist i gott sjömanskap
20 3 onödigt störande
20 4 sjöfylleri
20 5 grovt sjöfylleri

FARTYGSSÄKERHETSLAGEN (SFS 1988:49)
Kännedom om Kap. §
2 1 sjövärdighet
2 fartintyg
3, 1:a st fartintyg
3 1 stabilitet
4 1, 1:a st passagerarfartyg
5 4, 1:a st krav på syn o hörsel
10 18, 1:a st tillsynsbok
11 1, 1:a st nyttjandeförbud

SJÖMANSLAGEN
Kännedom om att denna lag gäller för anställda på fritidsfartyg.

TULLBESTÄMMELSER
Kännedom om nödvändigheten att informera sig om tull- och karantänsbestämmelser för resan.

SKEPPSHANDLINGAR
Kännedom om nödvändiga skeppshandlingar för resa till utrikes ort med fritidsfartyg, (nationalitetsintyg för fritidsfartyg) och att det kan förekomma nationella bestämmelser för gästande fritidsfartyg i vissa länder.

PUBLIKATIONER
-Kunskap om den hjälp vid navigeringen, som kan erhållas från Svenska Lots, Svensk kusthandbok, privat utgivna
seglingsbeskrivningar, Svensk Fyrlista, Sjötrafikföreskrifter m.m., samt Underrättelser för sjöfarande (Ufs) i tryckt form
och via webben.
-Kännedom om att liknande publikationer även utges av andra länders sjöfartsadministrationer.
-Kännedom om att speciella sjövägs- och utmärkningsregler finns för inre vattenvägar.

SJÖKORT
-Kännedom om sjökorts uppbyggnad, tillförlitlighet och de vanligaste projektionerna, olika slag av svenska sjökort,
Kort 1 samt val av sjökort.
-Kunskap om de beteckningar och förkortningar, som är av vikt för navigering.
-Kännedom om att nationella avvikelser vid utformningen av sjökort kan förekomma.
-Kännedom om elektroniska sjökort samt skillnaden mellan scannade och vektoriserade sjökort.

FYRBELYSNINGSSYSTEMET
Kunskap om olika slags fyrar, fyrkaraktärer, fyrsektorer samt deras beteckningar i sjökort.

UTMÄRKNINGSSYSTEMET
Kunskap om gällande utmärkningssystem och om fasta sjömärken, utmärkning av fiskeredskap samt om svenska sjövägsmärken.

KOMPASS
Kännedom om olika kompassers funktion, egenskaper och vård.

ÖVRIGA NAUTISKA HJÄLPMEDEL
-Kännedom om för fritidsfartyg avsedda lod och loggar, deras funktionssätt och begränsningar.
-Kännedom om olika optiska pejlinstrument.
-Kännedom om radarns principer, möjligheter och begränsningar samt om användningen av radarreflektorer.
-Kännedom om satellitnavigeringens möjligheter och begränsningar.
-Kännedom om möjligheten att sammankoppla olika navigationsinstrument.

RADIOKOMMUNIKATION
-Kännedom om SRC- och mobiltelefonsystemens möjligheter och begränsningar samt villkor för innehav.
-Kunskap om hur nödtrafik utväxlas.

PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE
Kunskap om och färdighet i:

- Kurssättning och kursrättning med hänsyn till missvisning, deviation, avdrift och ström.
- Fart-, tid- och distansberäkningar.
- Att bestämma sin position med hjälp av ortlinjer (krysspejling, 2 pejlingar o utseglad distans 45° ).
- Att föra bestick.
- Att utföra deviationsbestämning vid gång i enslinjer.

METODER FÖR NAVIGERING
Kunskap om principerna för inom- och utomskärsnavigering, i och utanför utmärkt farled, under ljus, mörker samt i nedsatt sikt.

SÄKERHET
-Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation
-Kunskap om hur sjöräddningen larmas samt vilka åtgärder som kan vidtas för att inte sjöräddningen omotiverat
larmas.
-Kunskap om lämplig säkerhetsutrustning för fritidsbåtar och bruket av denna, samt det vanligaste förebyggande åtgärderna mot brand i båtar (se tex Sjöfartsverkets broschyr ”Säkerhet ombord”).
-Kunskap om fartygets och den personliga säkerhetutrustningens användning.
-Kännedom om åtgärder vid åskväder.
-Kännedom om den hjälp, som instruktionsbok och felsökningsschema kan ge vid handhavande av motor och bränslen.

SJUKVÅRD
-Kännedom om lämplig innehåll i en förbandslåda med tanke på den planerade färden.
-Kännedom om för färden lämpliga läkemedel.
-Kännedom om ABC-åtgärderna (åtgärder vid andningsstopp, blödning och cirkulationssvikt).
-Kännedom om de första varningstecknen vid nedkylning (hypotermi) samt åtgärder.
-Kännedom om åtgärder vid brännskador.
-Kännedom om omhändertagande vid stukningar och benbrott.

SJÖMANSKAP MM
-Kunskap om vilka åtgärder och manövrar, som kan vidtagas vid ”man-överbord” och vid ombordtagning av nödställd.
-Kännedom om större och mindre fartygs stoppdistanser, girkurvor och manöveregenskaper.
-Kännedom om åtgärder vid hårt väder.
-Kännedom om nödvändigheten av vaktfördelning vid gång under längre tid samt vikten av regelbunden kost.
-Kännedom om att sjöstuva, att göra båten sjöklar.
-Färdighet att utföra dubbelt halvslag, råbandsknop, skotstek, pålstek och överhandsknop i åtta samt hur de används
samt att lägga en tagling.
-Kännedom om ankarutrustning för mindre fartyg
-Kunskap om metoder och principer för ankring av mindre fartyg.
-Kunskap om roder- och propellerverkan.
-Kännedom om olika framdrivningssystems påverkan på manöveregenskaperna.
-Kännedom om manövrering vid losskastning och tilläggning med mindre fartyg samt motåtgärder vid yttre påverkan
(vind, ström) under dessa manövrar.
-Kännedom om orsakerna till försämrad stabilitet och åtgärder för att förbättra den samt påverkan av fri vätskeyta.
-Kännedom om undsättning av nödställt fartyg och om bogsering till sjöss.

MILJÖ
-Kännedom om nödvändigheten att informera sig om miljölagar för färden.
-Kännedom om 2 kap 2§ lagen (1980:424) mot vattenförorening från fartyg.
-Kännedom om 1 kap 1§ 2:a st och 6 kap 2§ och 5§ pkt 4 Sjöfartsverkets kungörelse 1985:19 om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg.
-Kännedom om svenska bestämmelser för natur- och djurskyddsområden, allemansrätt och -skyldighet.
-Kännedom om hantering av miljöfarligt material som kan förekomma i samband med fritidsbåt.

VÄDER OCH VIND
-Kännedom om den hjälp, som kan fås av barometer, väderleksrapporter i massmedia, telefonsvarare och SRC samt
deras tillförlitlighet.
-Kännedom om frontpassager.
-Kännedom om land- och sjöbris.
-Kännedom om olika vindskalor (Beaufortsskalan, m/s, knop).

REKOMMENDERAD PRAKTIK MÖRKER FÖR KUSTSKEPPARINTYG
För att få avlägga Kustskepparintyg krävs båtpraktik enligt Förarintygets fordringar. För att praktisera kustskepparkunskaperna rekommenderas följande praktik.
Viktigt är att varje deltagare utför de olika momenten. Moment 9 kan utföras gemensamt.

Övningen består av följande moment:
1. Val av lämpliga sjökort.
2. Gång i fyrbelyst led.
3. Identifiering av fyrar.
4. Utnyttja sektorgränserna (w/r och w/g).
5. Avståndsbestämning i mörker.
6. Utföra ”man-överbord”-manöver genom bärgning av fender el liknande som är försedd med lampa.
7. Användning av moderna navigeringshjälpmedel (lod, GPS, plotter, radar mm) samt visa på tillförlitlighet och brister.
8. Positionsbestämning under gång.
9. Förtöjning med användning av spring.

Ladda ner Kursmål som PDF