LRC

Image for INTYG

MF- och HF-certifikatet (LRC, Long Range Certificate) ger dig rätt att använda apparater inom MF- och HF-banden, viktigt för dig som tänker g e dig ut på havet utanför VHF-telefonens räckvidd.

KURSMÅL

Dessa krav är i enlighet med fordringarna i dokumentet Resolution 343 (WRC-97).

I följande avses med
Kännedom       -   att en sökande utan krav på detaljkunskap kan redogöra för aktuellt avsnitt.
Kunskap          -   att en sökande med krav på detaljkunskap kan redogöra för aktuellt avsnitt.
Färdighet         -  att en sökande under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift.
Krav

Kännedom om radiofrekvenser och frekvensbanden:
- Enheten för frekvens och frekvenser för VHF- MF- och HF-banden.
- Utbredningssätt och räckvidd för de olika frekvensbanden.

Kännedom om bestämmelserna i lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation med avseende bl.a. på:
- Tillståndsgivning och tillståndstid.
- Återkallande och ändring av tillståndsvillkor.
- Avgifter.
- Tillståndsmyndighet och tillsyn.
- Åtgärder mot störningar.
- Straff mm.
- Användning av radiosändare i krig mm.
- Sekretess.

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation och larmvägar vid larm enl. GMDSS.
Kännedom om förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC, tidsdifferenser och internationella publikationer.
Kännedom om MF/HF-stationers uppbyggnad med avseende på handhavande; sändare, mottagare, frekvenser/kanaler, simplex,
duplex mm.
Kännedom om olika antenner inkl nödantenner.

Kännedom om expedition och förfaringsätt vid radiotelefonering såsom:
- Tillvägagångssätt vid start av VHF-, MF- och HF-stationer.
- Val av kanal, frekvens, sändningseffekt.
- Avstämning/inställning av sändare och mottagare, kontroll av sändareffekt, antenn och spänningskällor.
- Radiodisciplin.
- Allmänt anrop.
- Anropa kustradiostation, annan fartygsstation (fritidsbåt – handelsfartyg).
- Avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod.

Kännedom om hur de ingående delsystemen i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) är uppbyggda och deras roll
i GMDSS (DSC, NAVTEX, EPIRB, SART, INMARSAT).

Kunskap om:
- Nödtrafik, nödkanaler, nödanrop på såväl telefoni som DSC, nödmeddelanden och deras innehåll, kvittens, återutsändande,
uppmaning till företräde, tillfälligt och slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse p.g.a. oavsiktligt larm på DSC.
- Iltrafik, kanaler, ilsignal, ilmeddelande, åtgärd vid uteblivet eller ofullständigt meddelande, annullering och återkallande p.g.a. misstag.
- Varningstrafik, kanaler, varningssignal, meddelande, annullering.

Kunskap i bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet.
Färdighet i att på ett tillfredsställande sätt etablera kontakt på VHF, MF och HF (kan intygas av kursledare eller visas vid prov genom praktisk utförande).
Kännedom om betydelsen av de engelska standardfraserna *) vad avser säkerhetskommunikation och orden som förekommer i
nödradiotrafiken.

Ladda ner Kursmål som PDF

Ladda ner PDF med reviderade kunskapsfordringar för LRC gällande från 2018-01-01 här