Utsjöskepparintyg

Image for INTYG

Fortsättningen på kustskepparintyget. Lär dig planera en långresa utmed kontinenterna. Tidvatten, utländska sjökort, tullbestämmelser, floder och kanaler är några av de ämnen som ingår.

KURSMÅL

Utsjöskepparintyg för fritidsbåt
Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, bär det administrativa ansvaret för krav på, kunskapskontroll för samt registrering av vissa intyg för fritidsbåtsförare. I nämnden ingår: Svenska Båtunionen, SBU, Svenska kryssarklubben, SXK, Svenska seglarförbundet, SSF och Transportstyrelsen.

Allmänt om Utsjöskepparintyget (Gällande fr o m 2012-01-01)
Utsjöskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed Europas kuster.
För att få utsjöskepparintyg för fritidsbåt ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB.

Avgift för förhöret är 500 kronor. Om du inte har en blå bok sedan tidigare tar vi fr o m 2018-01-01 en avgift för boken på 50 kronor. Det totala priset blir då 550 kronor.

Förutsättningar
För erhållande av utsjöskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar
-Sökande skall inneha kustskepparintyg eller motsvarande kompetens.
-Prövningen skall vara skriftlig och genomföras på högst två timmar. Vid behov kan det skriftliga förhöret kompletteras med ett individuellt muntligt förhör med utgångspunkt från resultatet av det skriftliga provet. Vid prövningens slut ska förhörsförrättaren meddela, om prövningen godkänts eller ej.

Kunskapsfordringar
I det följande avses med:
Kännedom Att en sökande utan krav på detaljkunskap, på ett i huvudsak riktigt sätt, kan redogöra för aktuellt avsnitt.
Kunskap med krav på detaljkunskap, på ett riktigt sätt, kan redogöra för aktuellt avsnitt.
Färdighet under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

Planering av långfärd
Kunskap om vikten av planering innan avfärd.
Kunskap om olika sjökort och pilotböcker längs färden.
Kännedom om mathållning och rutiner ombord med utgångspunkt från besättningens säkerhet och prestationsförmåga.
Kännedom om vaktfördelning vid gång under längre tid.
Kännedom om vikten av ett kompetent ledarskap (och vad det innebär) och en kompetent besättning.

Båt och utrustning
Kännedom om olika båttypers egenskaper med avseende på farvatten och vädertyper (skrov, roder,  köl, material, rigg, motor och rätande moment m.m).
Kännedom om utrustning och underhåll i synnerhet med hänsyn till säkerhet ombord.
Kännedom om utrustningar och anordningar som ökar besättningens bekvämlighet (lämplig jolle, dunkar för tankning, självstyrning m.m.)

Tidvatten och tidvattenströmmar
Kunskap om hur man använder tidvattentabeller, strömkartor, sjökort och nautikalalmanackor.
Kunskap om hur man beräknar tider och höjder i standardhamnar och sekundärhamnar.
Kunskap om beräkning av tid och höjd mellan låg- och högvatten med hjälp av diagram.
Kännedom om orsaker till tidvatten olika tidvattennivåer och nollnivån.
Kännedom om tolftedelsregeln.
Kännedom om uppkomsten av stark ström, strömvirvlar och brottsjöar.
Kännedom om effekter vid stark vind och tidvatten.

Navigering och nautiska hjälpmedel.
Kännedom om olika länders och olika tillverkares sjökort, t ex sjökortsbeteckningar och sjökortens tillförlitlighet.
Kännedom om och färdighet i död räkning (grafiskt).
Kännedom om olika metoder för död räkning och bestämning av osäkerhetsområdet samt hur man kan skatta läget med hänsyn till strömsättningen.
Kännedom om angöring av kust och insegling i hamnar med hänsyn till tidvatten.
Kännedom om angöring av kust och insegling i hamnar med hänsyn till tidvatten.
Kännedom om angöring av kust och insegling i hamnar med hänsyn till tidvatten.
Kännedom om elektroniska navigeringshjälpmedel (GPS, radar, elektroniska kompasser, vindinstrument, elektroniska sjökort) och dessas pålitlighet.
Kännedom om automatiska tidvattenberäkningar.
Färdigheter i kurssättning och strömsättning, fart-, tid- och distansberäkningar samt beräkning av lämpliga avgångs- och ankomsttider till/från hamnar; allt med hänsyn taget till förekomsten av tidvatten.

Kommunikation
Kännedom om modern kommunikationsutrustning och hur de kan användas vid långfärd (AIS, Navtex, satellittelefon, mobiltelefon, internet, e-mail, MF/HF-radio m fl).

Väderprognoser
Kännedom om olika typer av väderprognoser, prognosområden och vikten av en helhetsbild av hur vädret utvecklar sig.
Kännedom om tillgången till väderprognoser (internet, VHF, Navtex, GRIB-filer etc.).
Kännedom om skillnader mellan automatgenererade och meteorologproducerade väderprognoser.

Dokument och formaliteter
Kännedom om nödvändiga skeppshandlingar för utrikes resa med fritidsfartyg tullbestämmelser och klarering (registrering, nationalitetsbevis, ägarhandling, försäkring, momsintyg, besättningslista, loggbok).
Kännedom om nödvändiga personliga handlingar för utrikes resa med fritidsfartyg (pass, visum, nautiska kompetensintyg, sjukförsäkringshandling).
Kännedom om flaggning: nations- och artighetsflaggor samt signalflaggor (t ex Q-flaggan).

Säkerhet och sjömanskap
Kännedom om åtgärder för gång i och inför hårt väder.
Kännedom om förtöjnings- och ankringsprinciper särskilt med hänsyn till förekomsten av tidvatten.
Kännedom om lämplig säkerhets- och nödutrustning vid långfärd.
Kännedom om hur sjöräddningen larmas i länder längs färden.
Kännedom om olika förtöjnings- och ankringsprinciper.
Kännedom om hur EPIRB och PLB fungerar.

Hälsa och sjukvård
Kännedom om att man har ett för färden lämpligt skeppsapotek, vikten av att inhämta information om smittorisker samt nödvändiga vaccinationer för resan.
Kännedom om hur man förebygger och tar hand om sjösjuka samt rubbad vätskebalans.
Kännedom om solens, salters och vattnets påverkan på kroppen och möjligheter att förebygga skador av dessa.
Kännedom om hur man tar hand om brännskador från maneter och stick från giftiga fiskar.
Kännedom om och färdighet i att ta hand om klämskador, stukningar, benbrott, hjärnskakningar och större sårskador.

Ladda ner en PDF med kunskapsfordringar här