Bli förhörsförrättare hos NFB

AnsokanNFB anvisningar för ansökan om auktorisation som förhörsförrättare

Ansökningsprocessen börjar med att den sökande skickar in en intresseanmälan till NFB kansli på e-postadressen

info@batlivsutbildning.se, meddelandet skall innehålla ämnesrubriken ”Intresseanmälan till förhörsförrättare”.

Intresseanmälan ska innehålla uppgift om vilket intyg intresseanmälan avser och i vilket län den sökande önskar vara verksam.

Vid ansökan om auktorisation för första gången kan man endast ansöka för ett av följande intyg:

-  Förarintyg, Manöverintyg för högfartsbåt, Radarintyg, Båtmekanikerintyg, Short Range Certificate (SRC) eller Seglarintyg

-  För Seglarintyg kan man söka för steg 1 och steg 2 samtidigt

Först efter att intresseanmälan bekräftats av NFBs kansli kan fortsatt ansökan om auktorisation som NFB förhörsförrättare genomföras.

___________________________________________________________________________

Efter att intresseanmälan bekräftats och återkoppling från NFB skett ska den formella ansökan innehålla:

-  Ansökningsblankett (blankett av NFB) med namn, personnummer, bostadsadress, aktuella telefonnummer, E-postadress

-  Intygsblankett (blankett av NFB) om fritidsbåtserfarenhet

-  Kopior av handlingar som dokumenterar/styrker kompetens och/eller erfarenhet som krävs för respektive intyg, allmänna och särskilda krav för varje intyg framgår under kravrubriken nedan

Efter att ansökan skickats in och styrelsen i förekommande fall preliminärt godkänt ansökan ska den sökande, inom 4 veckor efter skriftligt besked från NFB, sända in exempel på skrivning till NFB.

Skrivningen ska vara upprättad enligt NFB anvisningar för respektive intyg (NFB Förhörsanvisningar) som erhålls i samband med att ansökan har godkänts. Detta gäller inte för SegIarintygen.

Ansökan förfaller med automatik om inte skrivningen kommer till NFB kansli inom föreskriven tid.

Skrivningen ska granskas och godkännas av NFB kansli och intygsansvarig för det aktuella intyget för att sökande slutligt ska bli auktoriserad.

Vid slutligt godkänd auktorisation ska den sökande betala in en depositionsavgift om 1000 kronor för att erhålla förhörsförrättarstämpel, namnskylt, och ytterligare instruktioner för att vara verksam som förhörsförrättare.

NFB krav för att auktorisera förhörsförrättare

Grunder

-  inkommen ansökan föreläggs för preliminärt beslut av styrelsen för NFB

-  auktorisation av sökande beslutas slutligt av intygsansvarig och NFB kansli

-  auktorisation gäller normalt tills vidare

-  dispens från något av NFB krav kan enbart medges av styrelsen

-  beslut kan inte överklagas

Allmänna krav på förhörsförrättare

-  ska inte ha uppnått eller under första året av auktorisation uppnå 67 års ålder

-  ska vara bosatt eller verksam inom ort eller område där NFB anser att förhörsförrättare behövs

-  ska ha dokumenterad mångsidig fritidsbåtserfarenhet och förståelse för fritidsbåtlivets frågor i övrigt, särskild intygsblankett ska användas för att styrka detta (gäller inte SRC och LRC)

Särskilda krav på förhörsförrättare kopplat till respektive intyg

Förarintyg 

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-  innehar lägst Kustskepparintyg eller motsvarande nautisk kompetens

-  har dokumenterad tjänstgöring på fartyg till sjöss och som vakthavande befäl ansvarat för navigering och manövrering eller har dokumenterad/styrkt lång erfarenhet som skeppare på fritidsbåt

-  har dokumenterad erfarenhet av undervisning på den nivå som auktorisationen gäller

Kustskepparintyg

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-  innehar lägst Fartygsbefäl klass VIII och Utsjöskepparintyg eller Kustskepparintyg och Utsjöskepparintyg alternativt Yacht Master Offshore eller motsvarande utbildning

-  har dokumenterad tjänstgöring på fartyg till sjöss och som vakthavande befäl ansvarat för navigering och manövrering eller har dokumenterad/styrkt lång erfarenhet som skeppare på fritidsbåt innefattande utomskärssegling

-  har dokumenterad erfarenhet av undervisning på den nivå som auktorisationen gäller

Manöverintyg för högfartsbåt 

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst Kustskepparintyg eller motsvarande nautisk kompetens, Manöverintyg för högfartsbåt och handhavande av snabba fartyg (HSF)

-   har dokumenterad/styrkt lång erfarenhet av att manövrera högfartsbåt

-   ska bekräftat vara intresserad av att undervisa på kurser för Manöverintyg för högfartsbåt

Radarintyg

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst Kustskepparintyg eller motsvarande nautisk kompetens och Radarintyg

-   har dokumenterad/styrkt lång erfarenhet av radaranläggningar som vanligtvis används i fritidsbåtar

-   ska bekräftat vara intresserad av att undervisa på kurser för Radarintyg

Båtmekanikerintyg 

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst Maskinbefälsexamen klass VIII eller motsvarande utbildning och Båtmekanikerintyg

-   har dokumenterad/styrkt erfarenhet av installation och reparation av allmänt förekommande båtmotorer samt mekanisk och elektrisk utrustning i fritidsbåtar

-   ska bekräftat var intresserad av att undervisa på kurser för Båtmekanikerintyg

Utsjöskepparintyg

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst Kustskepparintyg, Utsjöskepparintyg  alternativt Yacht Master Offshore eller motsvarande nautisk kompetens och SRC

-   har dokumenterat/styrkt, som skeppare på fritidsbåt, planerat och genomfört långfärder utmed kontinent, på inre vattenvägar och i områden med tidvatten

-   ska bekräftat vara intresserad av att undervisa på kurser för Utsjöskepparintyg

Kanalintyg 

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst Kustskepparintyg  och Utsjöskepparintyg  alternativt Yacht Master Offshore eller motsvarande nautisk kompetens och SRC

-   har dokumenterat/styrkt, som skeppare på fritidsbåt, planerat och genomfört färder på Europas inre vattenvägar

-   är väl insatt i Code Européen des Voies de Navigation Intérieur (CEVNI)

Short Range Certificate (SRC)

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst ROC

-   har minst tre års dokumenterad radiotrafikerfarenhet eller motsvarande

-   har dokumenterad erfarenhet av undervisning på den nivå som auktorisationen gäller

Long Range Certificate (LRC)

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   är auktoriserad förhörsförrättare för SRC

-   innehar lägst GOC

-   har dokumenterad erfarenhet av undervisning på den nivå som auktorisationen gäller

Seglarintyg 1 

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst Förarintyg  eller motsvarande nautisk kompetens och SegIarintyg 1-2

-   har genomgått och klarat SSF:s instruktörsutbildning eller dokumenterat/styrkt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper

-   har dokumenterad/styrkt god erfarenhet av att framföra segelbåt

Seglarintyg 2 

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst Kustskepparintyg  eller motsvarande nautisk kompetens och Seglarintyg 1-2

-   har genomgått och klarat SSF:s instruktörsutbildning eller dokumenterat/styrkt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper

-   har dokumenterad/styrkt god erfarenhet av att framföra segelbåt

Seglarintyg 3 

Auktorisation att förrätta förhör och utfärda intyg kan ges till person som uppfyller nedanstående krav:

-   innehar lägst Kustskepparintyg  eller motsvarande nautisk kompetens, Seglarintyg steg 1-3

-   har genomgått och klarat SSF:s instruktörsutbildning eller dokumenterat/styrkt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper

-   har dokumenterad/styrkt god erfarenhet av att framföra segelbåt även vid havssegling